REGULAMIN

Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.XII.2014 r.

WPROWADZENIE:

1.Firma PHU LEWANDOWSKI  wyspecjalizowała się w sprzedaży  pomocy dydaktycznych dla Klientów instytucjonalnych:

-przedszkoli, bibliotek,  szkół publicznych i prywatnych  wszystkich szczebli, oraz publicznych i niepublicznych placówek  zajmujących się krzewieniem oświaty – ośrodków szkoleniowych i  szkolno-wychowawczych,  opiekuńczych, fundacji i stowarzyszeń  oświatowych…

-urzędów administracji, publicznej kupujących pomoce szkolne dla podległych im szkół  oraz szeregu innych instytucji prywatnych i ze sfery  budżetowej.

2.Zaopatrują się  u nas także  firmy prywatne zajmujące się obsługą placówek edukacyjnych, uczestniczące w przetargach publicznych, odpowiadające na zapytania ofertowe ze strony szeroko rozumianej oświaty.

W tym wypadku, ceny oraz  warunki realizacji zamówień, negocjowane są na odrębnych zasadach hurtowych – zwykle  wypracowanych wcześniejszą  wieloletnią praktyką handlową.

3.Pomimo iż z naszej wąsko specjalistycznej  oferty dydaktycznej w zasadzie  nie korzystają detaliczni klienci indywidualni, w trosce o najwyższe standardy europejskie, niniejszy regulamin został dostosowany do Dyrektywy Unijnej z 25 października 2011 r. regulującej na terenie Wspólnoty,  kwestie praw konsumenckich przy zawieraniu umów na odległość  w handlu elektronicznym a więc został stworzony w literze i  w duchu    Ustawy sejmowej  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem  25 XII 2014 r.

4.W praktyce,  staramy się realizować  dobrą   kupiecką zasadę: Klient nasz Pan. W szczególności zwracamy uwagę na to, aby  nie stosować wobec  kupujących  klauzul niedozwolonych,   znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Prezesa  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gdyby więc przez  przeoczenie, albo wskutek bieżącego niedopilnowania, aktualizacji niniejszego  regulaminu,  doszło do nieumyślnego   pozostawienia  takiej klauzuli, w poniższej treści   –   deklarujemy już na wstępie  jej   absolutną nieważność .

 • INFORMACJE OGÓLNE

1.Serwis: pomoceszkolne.info to sklep internetowy, dostępny w domenie  pomoceszkolne.info  a prowadzony przez firmę: PHU LEWANDOWSKI z siedzibą: Niedary 35; 55-106 ZAWONIA wpisaną  do Centralnej  Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod numerami   NIP 898 212 92 82;  REGON 382903677 a działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Zawonia  od dnia  1 czerwca 2001 roku  pod numerem 567. Kontakt elektroniczny z firmą pod adresem: niedaryphu@gmail.com
2.Firma PHU LEWANDOWSKI prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia  przyjmowane są przez strony internetowe dostępne w domenie pomoceszkolne.info

3.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.Wszystkie  artykuły   dostępne  na  magnetycznetablice.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych , zostały legalnie wprowadzone na rynek polski a ich ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

5.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu pomoceszkolne.info  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

6.Klienci mogą przeglądać magnetycznetablice.pl  oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7.Kupujący ma możliwość korzystania z  magnetycznetablice.pl  :

a/ dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób swoje indywidualne konto, na  którym gromadzone są dane oraz  informacje  o kupującym  dotyczące jego aktywności  w serwisie pomoceszkolne.info . Świadczenie usług w ramach konta  ma charakter bezterminowy i bezpłatny.

W celu dokonania rejestracji utworzenia konta w pomoceszkolne.info  należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a pomoceszkolne.info  której przedmiotem są usługi świadczone przez pomoceszkolne.info  , na warunkach określonych w regulaminie.

Klient ma prawo w dowolnym czasie  wypowiedzieć umowę kupna sprzedaży  zawartą z pomoceszkolne.info  dotyczącą konta, wypełniając Załącznik nr 1 Formularz wypowiedzenia umowy na prowadzenie konta kupującego.

– oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

b/ dokonując zakupów jako kupujący nie zalogowany z zachowaniem wszelkich obowiązujących praw  konsumenckich.

8.W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu wpomoceszkolne.info może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana i upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z pomoceszkolne.info oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

 • 2 PRZYJMOWANIE  ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia  przyjmowane są  24 godziny na dobę, automatycznie w serwisie pomoceszkolne.info info przez cały rok. Towary do koszyka można dodawać zarówno przed,  jak i po zalogowaniu do sklepu.

2.Zamówienia  złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta, będą kompletowane kolejnego dnia roboczego.

 • 3 CENY, KOSZTY, PROCEDURA ZAKUPU ARTYKUŁÓW

1.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów  znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

2.Kupujący  ponosi koszty dostawy zamówionych artykułów do wysokości minimum logistycznego. Wysyłka  zamówień  opiewających na kwotę powyżej  minimum logistycznego odbywa się na koszt sprzedającego. Kwota minimum logistycznego od której następuje zwolnienie z kosztów dostawy, podana jest  w zakładce WYSYŁKA oraz dodatkowo na każdym  rutynowym  sklepowym formularzu zamówienia oraz na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, które kupujący otrzymuje po skutecznym złożeniu zamówienia.

3.Kupujący po  wypełnieniu formularza  zamówienia, ma możliwość jego  edytowania  w celu skorygowania ewentualnych błędów – dopisania uwag itp.

4.Po stwierdzeniu iż zamówienie jest wypełnione i zgodne  z  zamierzeniem,  kupujący po kliknięciu w przycisk  zatwierdzający zamówienie otrzymuje na adres email   automatyczną  informację – potwierdzenie przyjęcia zamówienia  przez sklep.

5.Rozpoczyna się kompletowanie   zamówienia, które może potrwać 14 dni. W tym czasie   pozostawiamy kupującemu  możliwość skontaktowania się z nami drogą elektroniczną bądź telefonicznie – patrz zakładka KONTAKT, w celu ewentualnych  korekt zamówienia,  zarówno  na etapie kompletowania  jak i w terminie późniejszym – praktycznie do dnia wysyłki zamówienia.

6.W  przypadkach szczególnych – wyczerpanie nakładu, oczekiwanie na dodruk bądź dostawę importowaną, okres kompletowania zamówienia ,  wyjątkowo może się przedłużyć do 30 dni. W takich sytuacjach zawiadamiamy Klienta o kłopotach z  rutynową realizacją zamówienia,  ustalając  sposoby rozwiązania problemów, które ewentualnie mogą  wyniknąć  z powodu przedłużającej się realizacji dostawy.

7.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT względnie  dowód zakupu w postaci paragonu. Obraz powyższych dokumentów w postaci pliku elektronicznego wysyłany jest na adres e-mail kupującego  w celu potwierdzenia realizacji  zamówienia  w konfiguracji  zgodnej z oczekiwaniami kupującego.

8.Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary  zostaną skompletowane i będą  gotowe do wysyłki.

 • 4 WYSYŁKA – DOSTAWA – ZAKUPIONYCH ARTYKUŁÓW

1.W przypadku szkół i uczelni oraz wszystkich pozostałych instytucji publicznych zamówione artykuły   wysyłane są     wraz z fakturą z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia.

2.Zamówienia  dokonywane  przez szkoły prowadzone przez  firmy prywatne, stowarzyszenia i inne jednostki niepubliczne lub   osoby fizyczne, realizowane będą opcjonalnie:

a/ po odnotowaniu   na koncie firmowym. Konto: mBank 41 1140 2004 0000 3502 3657 7918 przedpłaty do faktury pro forma,   lub wcześniej, po otrzymaniu od kupującego   bankowego e-dowodu  wykonania przelewu do wartości zamówienia.

3.Jeśli adres do wysyłki towaru ma być inny niż dane do wystawienia rachunku prosimy to wyraźnie zaznaczyć w polu uwagi – realizujemy takie zlecenia rutynowo.

4.Dokumenty sprzedaży w formie papierowej dosyłane są do Kupującego wraz z zamówionym towarem a znajdują się zawsze w specjalnej foliowej torebce na zewnątrz opakowania, umieszczone  pod listem przewozowym.

5.W momencie gdy paczka/i  z zamówionym towarem zostanie odebrana z magazynów pomoceszkolne.info     na   adres elektroniczny  kupujący otrzyma  informację automatyczną – maila z linkiem umożliwiającym wejście do systemu poczty kurierskiej i  samodzielne monitorowanie on line  trasy zamówionej  przesyłki.

6.Umowa zawarta pomiędzy  pomoceszkolne.info  dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia . Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów pomoceszkolne.info  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

7.Kupujący  zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym ewentualnie  za koszty dostawy o ile wartość zamówienia jest poniżej minimum logistycznego , nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ewentualności  gdy płatność następuje przy odbiorze.

8.Dopuszczalne jest złożenie zamówienia mailowego z pominięciem procedury sklepowej. Przyjęcie takich zamówień do realizacji będzie każdorazowo potwierdzane przez  sprzedającego mailem  z załączonym projektem faktury /fakturą pro forma/ oraz linkiem do pełnej wersji niniejszego regulaminu.

9.Uruchomienie realizacji takiego zamówienia nastąpi nie wcześniej aniżeli z chwilą merytorycznej akceptacji przez kupującego zarówno dokumentów rozliczeniowych /faktury pro forma/  jak i zasad  niniejszego regulaminu.

 • 5 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Kupujący może zrezygnować  z  zakupu,  bez podania przyczyny  i tym samym odstąpić od zawarcia umowy w dowolnym  z dwóch okresów:

Okres 1 – odstąpienie następuje zaraz po złożeniu zamówienia – najpóźniej tuż przed otrzymaniem zawiadomienia o wysyłce zamówionego towaru. W tej sytuacja wystarczy jeśli kupujący zgłosi chęć rozwiązania umowy kupna – sprzedaży: telefonicznie, mailem lub nawet  za pośrednictwem poczty tradycyjnej w ostatnim wariancie, liczy się data potwierdzonego wpływu listu poleconego do siedziby sprzedającego. Wzór zgłoszenia: patrz Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od umowy przed otrzymaniem towaru.

W okresie kiedy zamówiony towar opuści magazyn pomoceszkolne.info    – o czym kupujący zostanie poinformowany stosownym mailem w którym będzie podany link do systemu poczty kurierskiej umożliwiający śledzenie losów przesyłki   i pomoceszkolne.info nie ma możliwości zawrócenia przesyłki z powrotem  do magazynu odstąpienie od umowy, proceduralnie staje się  utrudnione.

Okres  2 – odstąpienie następuje  już  po otrzymaniu  przez kupującego  zamówionego towaru. Kupujący na złożenie tej rezygnacji – odstąpienia  ma 14 dni, roboczych licząc od daty fizycznego  odebrania przesyłki z rąk kuriera. Na powyższą okoliczność kupujący wypełnia Formularz odstąpienia od umowy i dostarcza sprzedającemu. Gotowy formularz patrz: Załącznik nr 3 Formularz odstąpienia od umowy po otrzymaniu  towaru.

2.Formularz można wydrukować i po ręcznym wypełnieniu  i podpisaniu, odesłać  wraz z całym zakupionym towarem  pocztą tradycyjną/kurierską  do siedziby firmy; lub wypełnić  elektronicznie, wstawiając w miejsce kropek odpowiednie dane  i w postaci załącznika, którego nie trzeba podpisywać,  odesłać  mailem pod adres: niedaryphu@gmail.com

3.Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania a poszczególne artykuły powinny być zapakowane w oryginalne opakowania.

4.Faktura dostawy zwróconych towarów, pozostaje w dokumentach księgowych kupującego.

5.Prawo odstąpienia od umowy kupna  nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a/ o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za  wyraźną zgodą kupującego;

b/ w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji kupującego  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g/ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h/ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • 6 ZWROT NALEŻNOŚCI W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.PHU Lewandowski po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy  i otrzymaniu zwrotu towaru, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych wysyła listem poleconym/kurierem –   fakturę korygującą  na  zwrot otrzymanego  towaru. Faktura w kopii i oryginale podpisana będzie przez wystawiającego fakturę.

2.Faktura powyższa uwzględni nie tylko kwotę – równowartość zwróconego towaru – ale także wartość przesyłki o ile takowa została naliczona a  która w tej sytuacji   również podlegać będzie zwrotowi.

3.W przypadku zwrotu części towarów powyższe  naliczenia dokonywane są proporcjonalnie do wartości ogólnej kwoty zwrotu.

4.Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej zatrzymuje sobie jej oryginał  i odsyła do sprzedającego podpisaną kopię faktury korekty.

5.PHU LEWANDOWSKI po otrzymaniu  podpisanej kopii faktury korekty – najpóźniej kolejnego dnia roboczego – dokonuje przelewu  – zwrotu należności wynikających z wyżej opisanych czynności – transakcja z punktu widzenia materialnego i  księgowego została wyzerowana.

 • 7 ODBIÓR TOWARU – REKLAMACJE

1.W przypadku gdyby opakowanie towaru zostało naruszone podczas transportu – należy dokonać komisyjnego /z udziałem doręczyciela/kuriera/ otwarcia przesyłki w celu stwierdzenia, czy w wyniku tego uszkodzenia – uszkodzeniu nie uległ także towar. Jeśli do tego doszłoby, należy sporządzić szczegółowy protokół szkody transportowej. Dobrze by było, jeśli to możliwe, wykonać zdjęcia obrazujące rozmiar szkód i najpóźniej kolejnego dnia roboczego całość dokumentacji przesłać do nas.

2.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niemożności sporządzenia protokółu  prosimy  skontaktować się z nami telefonicznie w obecności kuriera/doręczyciela.

 • 8 GWARANCJE JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY UKRYTE TOWARU

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności pomoceszkolne.info względem kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Sklep pomoceszkolne.info obowiązany jest dostarczyć Kupującemu  produkt bez wad. Oferowane przez nas artykuły objęte są gwarancjami określonymi przez producentów i w formie pisemnej dołączanymi do faktur zakupu.

3.Sklep pomoceszkolne.info odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4.Na jakość pozostałych artykułów trwałych  udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na podstawie, faktur lub  paragonów sprzedaży – nie dotyczy ona produktów, które w procesie użytkowania podlegają naturalnemu zużyciu – wykorzystaniu

5.Za wadę podlegająca reklamacji uznajemy nie tylko uszkodzenie –  wadę tkwiąca w towarze ale także sytuację w której produkt nie ma właściwości zadeklarowanych w opisie.

6.Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.  Adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 • 9 SKŁADANIE REKLAMACJI

1.Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy,  automatycznie zakłada się iż rzecz była wadliwa w chwili wydania.

2.W przypadku nabycia wadliwego produktu kupujący może zdecydować czy woli obniżenie ceny, czy odstąpienie od umowy i zwrot gotówki.

3.O szczegółowym trybie przyjęcia reklamacji. kupujący zostanie poinformowany już  w trakcie składania zgłoszenia.

4.W przypadku stwierdzenia wady towaru /ukrytej lub nie dostrzeżonej podczas przygotowywania przesyłki/ względnie wykrycia  jego niesprawności podczas użytkowania w okresie gwarancji, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami poprzez zgłoszenie reklamacji:

a/ pisemnie na adres podany w zakładce KONTAKT

b/ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: niedaryphu@gmail.com

5.Dla sprawnego i kompetentnego rozpatrzenia wskazane aby w opisie reklamacji zawrzeć:

a/ nazwę  wadliwego  przedmiotu/ów , opis  i daty pojawienie się wady – celowe i bardzo pomoce w ocenie, byłoby wykonanie  fotek.

b/ określenie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, względnie oświadczenia o akceptacji  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

c/ dane  kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Powyższe Informacje,  stanowią  jedynie zalecenie   nie wpływając  na skuteczność reklamacji złożonych z ich  pominięciem.

Można też skorzystać ze wzoru patrz Załącznik nr 6 Zgłoszenie reklamacji

6.PHU LEWANDOWSKI ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się PHU LEWANDOWSKI  w powyższym terminie oznacza, iż PHU LEWANDOWSKI  reklamację uznał  za uzasadnioną.

7.W sytuacji, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Kupującego  lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie reklamowanego produktu  do PHU LEWANDOWSKI, Kupujący  zostanie poproszony jego o dostarczenie  na koszt PHU LEWANDOWSKI  do jego siedziby.
8.Wadliwy towar będzie poddany producenckiej procedurze rozpatrywania reklamacji i  w terminie najpóźniej 14 dni zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie w przypadku wyczerpania nakładu lub innego powodu niedostępności, dokonamy zwrotu  całej kwoty zamówienia /wartość towaru + koszt dostawy/

9.Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt pomoceszkolne.info  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

10.Kupujący  ma prawo żądać obniżenia ceny względnie  odstąpienia od umowy, chyba że magnetycznetablice.pl    niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie powyższe  nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany  lub naprawiony.

 • 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie sprawy sporne i wątpliwe staramy się załatwiać w pierwszym rzędzie polubownie  na korzyść Klienta z którym pragniemy utrzymywać  długofalowe relacje handlowe. Odwoływanie się do przepisów ogólnych  Kodeksu Cywilnego kierowanie spraw spornych do arbitrażu czy  sądów traktujemy jako ostateczność.

ZWROTY ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot takiego sprzętu może się odbyć  w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w pomoceszkolne.info i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres patrz zakładka KONTAKT w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez dokonanych przez Klienta zakupów,  które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu pomoceszkolne.info na swój koszt.

 • 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Poniższe postanowienia dotyczą  wyłącznie kupujących  i usługobiorców nie będących konsumentami a więc dokonujących zakupów do tzw. dalszej odsprzedaży

1.PHU LEWANDOWSKI  może ograniczyć dostępne opcje sposobów  płatności, w tym  wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego  sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z kupującym nie będącym klientem końcowym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takiej sytuacji polega na przesłaniu stosownego oświadczenia i   nie wymaga  podania przyczyny i nie rodzi po stronie kupującego  niebędącego konsumentem żadnych roszczeń wobec PHU LEWANDOWSKI .

3.Odpowiedzialność PHU LEWANDOWSKI z tytułu rękojmi za produkt  wobec Klienta nie będącego konsumentem,  zostaje wyłączona. Podstawa prawna z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego

4.Wszelkie spory powstałe pomiędzy PHU LEWANDOWSKI , a Kupującym do dalszej odsprzedaży  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU LEWANDOWSKI

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep pomoceszkolne.info może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramachpomoceszkolne.info Zmiana staje się skuteczna w terminie , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Klient  przy pierwszym logowaniu magnetycznetablice.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

W sprawach nieuregulowanych, niniejszym regulaminem  właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez pomoceszkolne.info będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

***********************************************************************************Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Formularz wypowiedzenia umowy na prowadzenie konta kupującego.

Załącznik nr 2 Formularz odstąpienia od umowy przed otrzymaniem towaru.

Załącznik nr 3 Formularz odstąpienia od umowy po otrzymaniu  towaru.

Załącznik nr 4 Polityka prywatności

Załącznik nr 5 Polityka plików cookie

Załącznik nr 6 Zgłoszenie reklamacji

Wypowiedzenie umowy na prowadzenie konta

Załącznik nr 1 do regulaminu

miejscowość: …………………..data………….

Niniejszym informuję/my,   iż  odstępuję/my  od umowy na prowadzenie konta w sklepie pomoceszkolne.info

Imię i nazwisko/Nazwa Klienta………………..……………………………………

ul …………………………………………….……….kod pocztowy:……………… miejscowość:…………………………… numer telefonu……………….…………

Proszę o całkowite i trwałe  usunięcie moich/naszych danych i wstrzymanie wszelkich wysyłek.

podpis Klienta (-ów): …………………….

********************************************************************************************************

Wypełniony ręcznie formularz  – prosimy odesłać na adres:  PHU LEWANDOWSKI; Niedary 35;  55-106 ZAWONIA

Jerzy Lewandowski  tel. 606 600 824

Formularz  w postaci pliku  /podpis nie jest wymagany/ prosimy odesłać na adres:euroedukacja@euroedukacja.net

Pod powyższymi danymi kontaktowymi,   można zasięgnąć  informacji na temat  bieżącego statusu zgłoszenia.

Formularz odstąpienia od umowy przed otrzymaniem towaru

Załącznik nr 2 do regulaminu

miejscowość: …………………..data………….

Niniejszym informuję/my,   iż  odstępuję/my  od umowy kupna  w sklepie pomoceszkolne.info

Imię i nazwisko/Nazwa Klienta………………..……………………………………

ul …………………………………………….……….kod pocztowy:……………… miejscowość:…………………………… numer telefonu……………….…………

Moje zamówienie numer: ……………… z dnia:………………………….. proszę:

a/ anulować w całości

b/ anulować dostawę niżej wymienionych artykułów:

*/ niepotrzebne proszę skreślić

podpis Klienta (-ów): …………………….

********************************************************************************************************

Wypełniony ręcznie formularz  – prosimy odesłać na adres:  PHU LEWANDOWSKI; Niedary 35;  55-106 ZAWONIA

Jerzy Lewandowski  tel. 71 312 92 80

Formularz  w postaci pliku  /podpis nie jest wymagany/ prosimy odesłać na adres:euroedukacja@euroedukacja.net

Pod powyższymi danymi kontaktowymi,   można zasięgnąć  informacji na temat  bieżącego statusu zgłoszenia.

Formularz odstąpienia od umowy po otrzymaniem towaru

Załącznik nr 3 do regulaminuPouczenie:

W ciągu 14 dni od otrzymania towaru, kupujący może  odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Na tę okoliczność zwrócimy wszystkie otrzymane płatności .Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając poniższy formularz.

miejscowość: …………………..data………….

Niniejszym informuję/my,   iż  odstępuję/my  od umowy kupna  w sklepie pomoceszkolne.info

Imię i nazwisko/Nazwa Klienta………………..……………………………………

ul …………………………………………….……….kod pocztowy:……………… miejscowość:…………………………… numer telefonu……………….…………

Moje zamówienie numer: ……… z dnia:……………… towar otrzymałem wraz z FV: ………….proszę*/

a/ anulować w całości

b/ anulować dostawę niżej wymienionych artykułów:

*/ niepotrzebne proszę skreślić

podpis Klienta (-ów): …………………….

********************************************************************************************************

Wypełniony ręcznie formularz  – prosimy odesłać na adres:  PHU LEWANDOWSKI; Niedary 35;  55-106 ZAWONIA

Jerzy Lewandowski  tel. 606 600 824  lub 71 312 92 80

Formularz  w postaci pliku  /podpis nie jest wymagany/ prosimy odesłać na adres:niedaryphu@gmail.com

Pod powyższymi danymi kontaktowymi,   można zasięgnąć  informacji na temat  bieżącego statusu zgłoszenia.

Polityka Ochrony Prywatności: magnetycznetablice.pl

Załącznik nr 5 do regulaminu

1.Sklep magnetycznetablice.pl przykłada  szczególną wagę do ochrony prywatności kupujących poprzez dobór odpowiednich  środków  technicznych  i organizacyjnych  zapewniających  ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpieczane są  dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.Sklep pomoceszkolne.info sprawuje  stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza  dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na magnetycznetablice.pl jest firma  PHU Lewandowski
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu tj. zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach  archiwizacyjnych.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, obsługi konta  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawa  warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi  informacji o  świadczonych  usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim  tylko i wyłącznie za zgodą Klientów.
 6. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu przez Klienta pomoceszkolne.info  w sposóbniezgodny  z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PHU LEWANDOWSKI  może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10.Sklep magnetycznetablice.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikającą  z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

 1. Sklep magnetycznetablice.pl zapewnia  Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz  możliwość ich usunięcia  w przypadku odstąpienia od umowy  a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep pomoceszkolne.info może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności  lub w przypadku gdy Klient   swoim dotychczasowym zachowaniem  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 2. Sklep magnetycznetablice.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 3. Sklep magnetycznetablice.pl stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepupomoceszkolne.info . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze sklepu Sklep pomoceszkolne.info może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies – patrz załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Polityka plików cookies: magnetycznetablice.pl

Załącznik nr 5

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika: PHU LEWANDOWSKI z siedzibą w Niedarach 35 55-106 Zawonia

 1. Definicje
 2. Administrator – oznacza PHU LEWANDOWSKI, Niedary 35; 55-106 Zawonia NIP 898 212 92 82;  REGON 382903677 , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie sklepyfirmowe.pl.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 10. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 11. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 12. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 13. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 14. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2. Konfiguracji serwisu
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 1. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 4. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 6. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. Świadczenia usług reklamowych
 9. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 10. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 12. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 13. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 14. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 15. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 16. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 17. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 18. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 19. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 20. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 21. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 23. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Formularz  zgłoszenia reklamacji

Załącznik nr 6 do regulaminu

miejscowość: …………………..data………….

Niniejszym,  zgłaszam reklamację

Imię i nazwisko/Nazwa Klienta………………..……………………………………

ul …………………………………………….……….kod pocztowy:……………… miejscowość:…………………………… numer telefonu……………….…………

Towar otrzymałem wraz z FV: …………. z dnia:………………………………

Reklamacji podlega/ją niżej wymieniony/e artykuł/y:     Krótki opis

1.

2.

3.

4.

5.

Jednocześnie dosyłam …. szt. zdjęć reklamowanego/ych artykułu/ów

podpis Klienta (-ów): …………………….

********************************************************************************************************

Wypełniony ręcznie formularz  – prosimy odesłać na adres:  PHU LEWANDOWSKI; Niedary 35;  55-106 ZAWONIA

Jerzy Lewandowski  tel. 606 600 824  lub 71 312 92 80

Formularz  w postaci pliku  /podpis nie jest wymagany/ prosimy odesłać na adres: niedaryphu@gmail.com

Pod powyższymi danymi kontaktowymi,   można zasięgnąć  informacji na temat  bieżącego statusu zgłoszenia.